UBYTOVACÍ  ŘÁD

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v penzionu ubytován.

2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen ihned při příchodu předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas, ubytovací poukaz spolu s dokladem o zaplacení pobytu. Nástup na ubytování je možný od 15:00 do 18:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

3. Při platbě v hotovosti na místě ubytovatel vystaví ubytovanému ubytovací poukaz s uvedením názvu ubytovacího zařízení, jména hosta, čísla apartmánu, ceny za pobyt, doby pobytu.

4. Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní ceny).

5. Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, nejsou-li tyto uvedeny v ubytovacím poukazu.

6. Věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se počítá ke dni nástupu pobytu.

7. V den skončení smluveného pobytu je host povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hodin.

8. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

9. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí zde hýbat s nábytkem, provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a provádět jakékoliv změny. Kromě holicích strojků a vysoušečů vlasů není v objektu penzionu dovoleno používat jakékoliv vlastní elektrické síťové spotřebiče, pokud není dohodnuto jinak. Vaření na pokojích je zakázáno. V prostorách není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata, pokud to není dohodnuto.

Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem majitele, a to pouze v přízemních apartmánech č. 1 a 2.

Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele.

Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.

Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.

Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.

Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.

Je zakázáno venčit psy v prostorách areálu penzionu a z bezpečnostních důvodů musí být na vodítku.

Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Tuto službu penzion Kovárna neposkytuje.

Parkování vozidel klientů v těsné blízkosti penzionu je možné zdarma.

Užívání apartmánů je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů.

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady odstranit, a to pokud možno ihned.

Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto škodu uhradit na místě v hotovosti.

10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokojích. To platí i pro venkovní prostory penzionu a okolí.

11. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, elektrických spotřebičů, zavřít okna (především střešní) a uzamknout dveře a klíč odevzdat na určené místo, pokud není dohodnuto jinak.

12. Pokoje slouží především k odpočinku. Proto v době od 22:00 do 7:00 hodin žádáme hosty, aby dodržovali noční klid. Toto se nevztahuje na prostory restaurace. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje host dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit (ubytování zrušit).

13. Vchodové dveře je nutno neustále zamykat!

14. Na pokojích je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.

15. V prostorách restaurace není dovolena konzumace vlastních nápojů a pokrmů.

16. Snídaně se podávají od 8:00 do 8:30 hodin.
      Obědy se podávají   od 11:00 do 13:00 hodin.
      Večeře se podávají od 17:00 do 18:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

17. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na ubytovatele. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

18. Žádáme o třídění odpadu na papír, sklo, plasty do popelnic/pytlů a udržování pořádku na pokojích a v okolí penzionu.

19. Uhrazením zálohy nebo celé ceny poukazu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.